De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders (ouderraad). De MR spreekt zich uit over alle schoolzaken door middel van een vastgesteld reglement. De MR heeft een formele verantwoordelijkheid en heeft op veel zaken in de school advies- of instemmingsrecht. De directeur is de gesprekpartner van de MR. Wie belangstelling heeft voor de MR kan zich opgeven via de leerkracht.