De overstap van de Mr. de Jonghschool naar het V(S)O

De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs (VO) is in Amsterdam geregeld in gezamenlijke afspraken tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeente. Centraal hierin staat de Kernprocedure. Op de onderwijssite van de gemeente kunt u daar uitgebreid over lezen.

De ouders van de leerlingen van groep acht nodigen we in september uit voor een speciale ouderavond. Daarin verstrekken we algemene informatie over de procedure richting het voortgezet onderwijs.

Eind groep 7  krijgen de kinderen met hun ouders het voorlopig VO-advies. In januari volgt het definitieve schooladvies. Bij dit advies kijken wij naar de volgende onderdelen:

 • Toetsresultaten methodegebonden toetsen in groep 7/8

 • Resultaten van het leerlingvolgsysteem (CITO)

 • Werkhouding

 • Concentratie

 • Huiswerkhouding

 • Data time-outsysteem

 • Leren leren (executieve functies)

 •  vaardigheden

De leerlingen kunnen uitstromen naar het/een:

 • Regulier voortgezet onderwijs ( leerlingen doen mee in het centrale loting/matching systeem van Amsterdam)

 • Tussenvoorziening ( Een tussenvoorziening is een school die tussen voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs in zit. Voor leerlingen die op verschillende terreinen extra aandacht nodig hebben, is dit een goede plek. De tussenvoorzieningen zijn kleine scholen, met veel individuele aandacht en kleine groepen).

 • Voortgezet speciaal onderwijs.

Wij geven in januari het definitieve advies. Wij kijken naar alle hiervoor genoemde onderdelen, maar wij kijken ook heel goed welke school er bij de leerling past. 

De groepen acht doen in April mee met de Cito-eindtoets. De aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs zijn dan al geregeld. Op onze school doen (bijna) alle leerlingen mee met de Cito-eindtoets.